DOCUMENTS UTILES

Bulletin d’adhésion – Asptt Marseille – 2021/2022 :

ASPTT-Marseille-BULLETIN-ADHESION-2021-2022

Note d’information – Assurance FSASPTT :

ASSURANCES-FSASPTT-2020-2021 Mandat-SEPA-ASPTT-MARSEILLE

Statuts ASPTT Marseille adoptes en AG du 11 juin 2021